Konkurs na logo biblioteczne


Regulamin konkursuDotyczący zaprojektowania oraz opracowania identyfikacji wizualnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


§ 1


1. Celem konkursu jest zaprojektowanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na którą składają się znak logo, kolorystyka, liternictwo, koncepcja plakatów, afiszy, billboardów, banerów reklamowych, wizytówek i papeterii.
2. Identyfikacja wizualna, o której mowa w ust. 1, stanie się oficjalnym znakiem identyfikacji Biblioteki im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim i wykorzystywana będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich oraz reklamowych.


§ 2


Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


§ 3


1. Konkurs przeprowadzany przez Organizatora jest jednoetapowy i ma charakter otwarty.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Konkurs skierowany jest do grafików, projektantów, studentów, uczniów szkół oraz uczelni wyższych o profilu artystyczno-plastycznym.
4. Projekt identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszany w ramach Konkursu, należy nadsyłać od dnia 5 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 23:59, na adres e-mail: konkurs@biblioteka-ostrow.pl
5. Projekty identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 3, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.


Korekta Regulaminu konkursu (przedłużenie terminu zgłaszania). Zmianie ulega brzmienie §3 punkt 4. Dotychczas było:
„Projekt identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszany w ramach Konkursu, należy nadsyłać od dnia 5 listopada 2021 r. do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 23:59, na adres e-mail: konkurs@biblioteka-ostrow.pl”
Zmieniono na:
„Projekt identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszany w ramach Konkursu, należy nadsyłać od dnia 5 listopada 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 23:59, na adres e-mail: konkurs@biblioteka-ostrow.pl”§ 4


1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.).
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2, obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości jego zamieszkania.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika postanowień określonych w Regulaminie postanowień będzie podstawą do dyskwalifikacji tego Uczestnika z Konkursu lub odmowy wydania mu Nagrody.


§ 5


1. Udział w Konkursie możliwy będzie poprzez nadesłanie projektu identyfikacji wizualnej Organizatora, na adres e-mail: konkurs@biblioteka-ostrow.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu email Uczestnika Konkursu.
2. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.
3. Projekt identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszany w ramach Konkursu, powinien zostać przesłany w wersji elektronicznej, w postaci pliku grafiki wektorowej. Plik powinien uwzględniać możliwość zmiany skali a także proporcji obrazu bez utraty jakości.
4. Projekt znaku graficznego logo, przygotowany w ramach projektu identyfikacji wizualnej organizatora, powinien zostać przygotowany w wersjach: kolorowej, monochromatycznej (czarny) i w skali szarości.
5. Do projektu identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszanego w ramach Konkursu, Uczestnik powinien dołączyć księgę znaków zawierającą dane dotyczące zastosowanej czcionki oraz kolorów.
6. Projekt identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszany w ramach Konkursu, powinien charakteryzować się oryginalnością, jak najpełniej identyfikować się z działalnością Organizatora oraz w znaku graficznym logo zawierać nazwę Organizatora.
7. Projekt identyfikacji wizualnej Organizatora, zgłaszany w ramach Konkursu, ma być realizowany indywidualnie.
8. Zgłaszane w ramach Konkursu projekty identyfikacji wizualnej Organizatora, nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzących w wizerunek organizatora Konkursu.
9. Każdy z Uczestników Konkursu złożyć może wyłącznie jeden projekt identyfikacji wizualnej Organizatora. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej aniżeli jednego projektu, zakwalifikowana do udziału w Konkursie zostanie wyłącznie pierwszy z nadesłanych projektów.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu identyfikacji wizualnej Organizatora zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz oświadczenia, zgodnie z którym nadesłany projekt został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. Oświadczenie stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia – na każdym etapie Konkursu – projektów identyfikacji wizualnej Organizatora niezgodnego z niniejszym Regulaminem. 


Korekta Regulaminu konkursu! Zmianie ulega brzmienie §5 punkt 4. Dotychczas było:
„Projekt znaku graficznego logo, przygotowany w ramach projektu identyfikacji wizualnej organizatora, powinien zostać przygotowany w różnych wersjach kolorystycznych (co najmniej 3), w tym w wersji czarno białej.”
Zmieniono na:
„Projekt znaku graficznego logo, przygotowany w ramach projektu identyfikacji wizualnej organizatora, powinien zostać przygotowany w wersjach: kolorowej, monochromatycznej (czarny) i w skali szarości.”.


§ 6


1. Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie przez Komisję Konkursową spośród wszystkich nadesłanych przez Uczestników projektów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Organizatora oraz Dyrektor Organizatora.
3. Projekty identyfikacji wizualnej Organizatora, zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie będą gromadzone i przechowywane przez Organizatora.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy Konkursu spośród projektów zakwalifikowanych do Konkursu, pod względem ich oryginalności, pomysłowości, kreatywności oraz identyfikacji projektu z działalnością Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje również sprawdzenia nadesłanych przez Uczestników projektów pod względem ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 22 grudnia 2021 r. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, tj. https://biblioteka-ostrow.pl/ oraz na profilu Organizatora na serwisie społecznościowym Facebook.pl
6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Zwycięzcy Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Korekta Regulaminu konkursu! Zmianie ulega brzmienie §6 punkt 5. Dotychczas było:
„Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 8 grudnia 2021 r. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, tj. https://biblioteka-ostrow.pl/ oraz na profilu Organizatora na serwisie społecznościowym Facebook.pl”
Zmieniono na:
„Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 22 grudnia 2021 r. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, tj. https://biblioteka-ostrow.pl/ oraz na profilu Organizatora na serwisie społecznościowym Facebook.pl”§ 7


1. Za udział w Konkursie przewidziano wyłącznie nagrodę główną dedykowaną Zwycięzcy Konkursu.
2. Nagroda główna to nagroda finansowa w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto), która przekazana zostanie Zwycięzcy Konkursu przez Organizatora na rachunek bankowy wskazany przez Zwycięzcę Konkursu. Nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
3. Celem otrzymania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się za pośrednictwem wiadomości email lub poprzez wiadomość prywatną z
administratorem profilu Organizatora, w celu podania rachunku bankowego, na który przekazana zostanie nagroda.
4. Nagroda zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia pisemnej umowy o przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do zwycięskiego projektu identyfikacji wizualnej Organizatora, w tym znaku graficznego logo.


§ 8


Regulamin Konkursu na zaprojektowanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu: https://bibliotekaostrow.pl/


§ 9


1. Przystępując do Konkursu jego Uczestnicy oświadczają, że złożone projekty zostały stworzone samodzielnie przez Uczestnika i są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania projektów identyfikacji wizualnej Organizatora w sposób wskazany w § 5 regulaminu, Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie wyłącznej licencji do korzystania z projektów identyfikacji wizualnej (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu,
b) korzystanie w ramach reklamy lub promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach reklamowych, wydawanie i
rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych, itp.), niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji
c) materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, itp., takich jak np.: plakaty, afisze, foldery, wizytówki, papeteria, billboardy, banery reklamowe, rollupy reklamowe, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą ̨ sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych)
d) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www
e) eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§ 10


Organizator w związku z treścią przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63 – 400) przy ulicy Wolności 2.
2. Dane osobowe, o których mowa wyżej są przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.
3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Organizatora wyżej opisanych danych osobowych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika, ewentualnego przekazania nagrody oraz opublikowania informacji o Zwycięzcy Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, a także okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiających ich odtworzenie.
6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Organizatora, w tym profilowaniu.
7. Dane osobowe osób uprawnionych mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług Organizator korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia
serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
8. Osobom uprawnionym, których dane Organizator przetwarza przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Organizator z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
• telefonicznie: 62 737 47 05
• drogą elektroniczną: iod@biblioteka-ostrow.pl
• osobiście w siedzibie Organizatora.


§ 11


1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą ̨być składane na adres siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od stwierdzenia zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane osoby reklamującej (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także ewentualne żądania oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie.
2. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.


§ 12


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, do momentu zakończenia konkursu, bez podania przyczyn poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania projektów konkursowych oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu. Organizator poinformuje wszystkich Uczestników Konkursu o wprowadzeniu takich zmian poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Konkursu.
3. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, Uczestnicy oraz Organizator będą ̨dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich rozwiązania. Wszystkie spory, których nie będzie można rozwiązać ugodową, będą ̨ rozwiązywane w drogą sadową w sadzie właściwym dla Organizatora.
4. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakiegokolwiek ingerowania w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094), gdyż jego wynik nie zależy od przypadku.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.


Załącznik z oświadczeniem jest dostepny w formacie PDF.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.

BIP
soap2day