replica rolex watches was in fact recognized while many fields.

REGULAMIN CZYTELNI

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

   1. Czytelnia działa na zasadzie otwartej i jest ogólnodostępna      

   2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania księgozbioru podręcznego, zbiorów

       specjalnych, czasopism

   3. Opłatom podlegają tylko usługi drukowania, reprograficzne (dozwolone w granicach  

       dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim - arkusz wydawniczy 22 s.) i skanowania przez

       bibliotekarza

   4. Użytkownik ma prawo uzyskać informacje o zasobach informacyjnych, bibliograficznych,

      regionalnych, katalogach komputerowych i zbiorach multimedialnych

   5. Korzystanie z księgozbioru czytelni tylko na miejscu po pozostawieniu u bibliotekarza ważnej

       karty bibliotecznej lub po okazaniu dokumentu tożsamości

   6. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz czytelni książek z księgozbioru podręcznego i czasopism

   7. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca zamówione materiały biblioteczne i otrzymuje

       pozostawiony dokument

   8. Przyniesione ze sobą materiały własne (książki, czasopisma) czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi

   9. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek, czasopism i innych dokumentów 

       bibliotecznych

  10. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych,

        którego wysokość określa kierownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia

  11. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z

        telefonów komórkowych

  12. Na terenie czytelni użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad i norm kultury

        osobistej

  13. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z czytelni osoby zachowujące się agresywnie wobec innych

        użytkowników lub pracowników, nietrzeźwe, używające substancji odurzających, słów powszechnie

        uważanych za obraźliwe i nie przestrzegające regulaminu

  14. Czytelnia nie udostępnia i nie prowadzi sprzedaży artykułów biurowych       

 

  II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU

   

  1. Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy użytkownicy biblioteki

  2. Czytelnik biblioteki z aktualną kartą biblioteczną korzysta z Internetu bezpłatnie nie dłużej niż dwie godziny dziennie

  3. Użytkownik biblioteki po okazaniu dokumentu tożsamości i uiszczeniu opłaty ma prawo

      korzystania z Internetu przez  jedną godzinę, a w przypadku braku oczekujących może korzystać

      kolejną     

4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, dyskietka, pamięci USB i itp.)

5. Użytkownik jest zobowiązany poinformować o drukowaniu informacji i przedstawieniu bibliotekarzowi wydruków komputerowych, za które uiszcza opłatę

6. Z sieci bezprzewodowej WiFi i własnych komputerów przenośnych użytkownik może korzystać tylko w wyznaczonej strefie czytelni po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi   

7. Korzystając z własnego komputera przenośnego użytkownik winien korzystać z własnego zasilania,

      a w sytuacji wyładowania się akumulatora może skorzystać z zasilania sieciowego w czasie nie

      dłuższym niż jedną godzinę dziennie i tylko za pozwoleniem bibliotekarza  

   8. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy

       komputerze

 

   III. ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I NOŚNIKÓW INFORMACJI

 

   1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.

   2. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz  

       nośników informacji

   3. Obowiązuje zakaz pobierania i instalowania z Internetu programów komputerowych

   4. Wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci

        komputerowej powodować będzie odpowiedzialność karną użytkownika, zgodnie z przepisami

        kodeksu karnego

   5. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada użytkownik i jest on  zobowiązany do

       pokrycia strat majątkowych, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia

       uszkodzenia        

   6. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym,

       wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje

 

   III. PRZEPISY KOŃCOWE

   

1.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kierownik biblioteki może  odmówić

    czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska

    komputerowego i czytelni

    2. Od decyzji kierownictwa biblioteki przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do dyrektora

        biblioteki

 

    IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2
  2. Dane użytkowników wykorzystywane są w celu zapewnienia ochrony udostępnianych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z czytelni wynikających z przepisów prawa  

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2019 r.

UWAGA!

Filia nr 2 w dniach 24-28.01.2022 czynna w godzinach 10:00-14:00


 
 

soap2day