Rada Biblioteki

        Zgodnie z Zarządzeniem nr 3511/VIII/2023 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2023 roku powołana została Rada Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

Rada działa na podstawie Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 642), Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 (Dz.U. z 2012 poz. 406) oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim (Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/397/2013 z 29 października 2013). 

 

SKŁAD RADY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

- Tomasz Gruchot (przewodniczący),
- Anna Sabiłło (zastępca przewodniczącego),
- Alicja Sierakowska (sekretarz),
- Milena Kowalska,
- Andrzej Leraczyk,
- Marian Herwich,
- Elżbieta Grocholska,
- Elżbieta Mielcarek,
- Aleksandra Kiełb-Szawuła.

 


 

Regulamin pracy Rady Biblioteki Publicznej
im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

 • Rada działa na podstawie Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 642), Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 (Dz.U. z 2012 poz. 406) oraz Statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XL/397/2013 z 29 października 2013).
 • Rada BP zbiera się w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego co najmniej raz na pół roku i liczy dziewięć osób.
 • Do zadań Rady BP należy:
  • zgłaszanie propozycji do dyrektora Biblioteki Publicznej związanych z realizacją celów określonych w statucie BP;
  • przedstawienie opinii na wniosek Organizatora w sprawie połączenia Biblioteki z innymi instytucjami kultury;
  • uczestnictwo członka Rady w komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia dyrektora Biblioteki;
 • Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, do dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
 • Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady, zastępcę Przewodniczącego Rady lub Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dyrektora Biblioteki bądź na wniosek ponad połowy jej członków (minimum 5 osób). Zwołujący posiedzenie przedstawia datę i program spotkania.
 • Dokumenty, opinie, wnioski i inne oświadczenia Rady są zatwierdzane w formie głosowania zwykłą większością. Głosowanie jest ważne, gdy jest obecnych 5 członków składu Rady. W przypadku, gdy głosy Rady się równoważą, decyduje głos Przewodniczącego.
 • Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
 • Kadencja Rady trwa pięć lat.
 • Rada Biblioteki może zaprosić na swoje spotkanie osoby spoza Rady.
 • Dyrektor Biblioteki uczestniczy w spotkaniach Rady Biblioteki.
 • Obsługę administracyjną i logistyczną zapewnia BP.

 

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies